Vedtægter

VEDTÆGTER

VEDTÆGT FOR
ANDELSFORENINGEN
LØVE FORSAMLINGSHUS

Navn & Hjemsted § 1


Foreningens navn er:
Andelsforeningen Løve Forsamlingshus
Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.
Foreningens adresse er Stationsvej 4 Løve 4270 Høng.

Formål § 2


Foreningens formål er at drive og opretholde Løve forsamlingshus i Løve (Matr.nr.
16 i Løve by, Gierslev sogn) som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de
stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere.

Medlemmer § 3


Medlemskabet er personligt på navn. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et andelsbevis.
Andelsbeviset kan ikke overdrages ved gave, arv eller på anden måde.

Generalforsamling § 4


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Der kan indkaldes via sociale medier, hjemmeside mv, med mindst 14 dages varsel.


Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftlig til formanden senest 7 dage før generalforsamling.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde :
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år lige årstal 4 (3) ulige årstal 3(2
b. en bestyrelsessuppleant for et år
c. 1 revisor for 2 år.
d. en revisorsuppleant.
6. Eventuelt, herunder kan intet vedtages.
Bestyrelsen udpeget en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger,
Dirigenten udpeger eventuelle stemmetæller.
Beslutninger om sager optaget på dagsorden træffes ved almindelig flertal af de afgivne stemmer ved håndsoprækning. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes af bestyrelsen når den finder det nødvendigt eller hvis en 1/3 af andelshaverne skriftlig begærer det og angiver punkter til behandling.

Bestyrelsen § 5


Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejningen af forsamlingshuset efter de regler som bestyrelsen fastsætter, og påser at udlejningen sker indenfor de rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværks truende, i strid med brandværnsregler eller
husets formål.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering § 6


Bestyrelsen består af 7 (5) medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år. Bestyrelsen udpeger en formand og en kasserer, en sekretær og en næstformand.  Kasserer og formand må ikke være samme person. Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen hvis behov herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og trufne beslutninger.
Protokollen oplæses og underskrives af de tilstedeværende.

2. Økonomi, regnskab og revision § 7


Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 2 år 1
revisorer til at revidere regnskab og en revisorsuppleant til at indtræde i en revisors fravær. Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lignende formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt på generalforsamlingen.
Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne.

Tegning § 8


Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i Bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlings godkendelse.

Hæftelse § 9
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan hæfte personligt eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

Vedtægtsændringer § 10


En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis
indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via lokalpressen, med forslagene
vedlagt. Ændring til vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen med almindeligt
flertal af summen af afgivne ja- og
nejstemmer.

Foreningens opløsning § 11


Opløsning af foreningen kan kun ske, når det vedtages af 2/3 af de forsamlede
stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der
skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning § 12
Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet
forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles
evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til
gavn for især børn eller ældre.
Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske
afvikling og fordeling af midlerne som bestemt.
Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets andelshavere eller til goder for
disse.

Ikrafttrædelse § 13


Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtige vedtægt af 17.februar 1983.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 21.3.2022
Samt på ekstraordinær generalforsamling