1903

1903

Hvordan tanken om oprettelse af et forsamlingshus i Gierslev sogn er fremkommet og hvem der var de egentlige initiativtagere bag projektet, står foreløbig lidt hen i det uvisse. Datidens skrivende presse bragte ikke megen foromtale. Dog ved man, at lærer Nørreslett i Knudstrup var en af de ledende skikkelser omkring oprettelsen.

Første gang man i Sorø Amtstidende kunne læse om sagen var d. 25. februar 1903, hvor en annonce opfordrer adelshaverne til at møde op på det stiftende møde, som blev holdt søndag, d. 1. marts på Løve Mejeri. Formålet var at vedtage et lovudkast og vælge en bestyrelse.

Bestyrelsen kom til at bestå af:
1.   Mejerist S.P. Andersen, Løve, der fik 18 stemmer.
2.   Teglværksejer H. Nielsen, Knudstrup med 11 stemmer.
3.   Tømrer Anders P. Helmersen, Løve, 14 stemmer.
4.   Gårdejer Søren Hannibal, Skaksholm, Gierslev med 13 stemmer.
5.   Gårdejer N.P. Olsen, Knudstrup, der fik 12 stemmer.
6.   Lærer Nørreslett, Knudstrup fik 12 stemmer.
7.   Bødker K.P. Olsen, Løve med 11 stemmer. .
Til revisorer blev valgt Karetmager Erik Hansen, Løve og Lærer Claussen, Gierslev.
De fremlagte love og vedtægter blev vedtaget af forsamlingen. Den ny bestyrelse holdt sit første møde på Løve Mejeri d. 5, marts. Man vedtog her at lade sagfører Hansen i Høng stå for den retslige udformning af andelshavernes forpligtelser overfor den nystartede forening.
Dernæst vedtog man at undersøge en byggegrund man havde på hånden fra gårdejer Lars Christiansen, Lottershøj, Løve.
Tømrer Hans Nielsen i Blæsinge blev bedt om at give tilbud på tegning og overslag på huset. Til første formand for huset valgtes mejerist S.P. Andersen, Løve.

På møde d. 6. maj fandt første indbetaling af aktier sted. Det samlede beløb ved den lejlighed sneg sig op på 250 kroner!
Man var åbenbart gået bort fra at handle grund med Lars Christiansen, eftersom man nu enedes om at købe 1500 kvadratalen jord af branddirektør Stahl, Dalviggard. Tømrer Anders P. Helmersen og P. Olsen fik overdraget at få udfærdiget en tegning og udbyde bygningen så snart tegningen var færdig. På samme møde valgtes et 4 mand stort byggeudvalg til at forestå husets opførelse.

Julius Madsen
Foto af Julius Madsen

Dette udvalg holdt sit første møde d. 13. maj. I stedet for Hans Nielsen, der skulle have udført de fornødne tegninger, havde man indbudt bygmester Julius Madsen, Høng. Han fik nu til opgave at udføre tegning af hus og stald, ledsaget af beskrivelse og overslag efter hvilke bortlicitering af arbejdet senere skulle finde sted. Hans honorar for dette beløb sig til 35 kroner.

Ved udvalgets møde d. 3. juni forelå bygmester Madsens tegning mv. Materialet skulle bero hos bygmesteren til offentligt eftersyn, ligesom bekendtgørelser om licitationen blev indrykket i Sorø Amtstidende.
Det blev i øvrigt også vedtaget at betale 1500 kroner for huset og 200 kroner for stalden, så snart de var under tag. Restbeløbet skulle falde ved aflevering af byggeriet.  Man vedtog at lade formanden rette henvendelser til forskellige pengeinstitutter for at ordne kautionsbeløbet på 4000 kroner, som skulle være til rådighed.
Det fremlagte overslag på hus og stald lød på 5408 kroner.
Der var indkommet følgende tilbud:
1.   Fr. Sørensen, Holmstrup: 8500 kr.
2.   Tømrer Hans Nielsen, Blæsinge: 5100 kroner.
3.   Tømrer Chr. Frederiksen, Høng (inkl. Inventar for 264 kr.): 5936 kroner.
4.   Tømrer Chr. Andersen, Gørlev (inkl. Brønd, pumpe og kloak): 5973 kroner.
Tilbuddet fra Hans Nielsen, Blæsinge blev vedtaget. Tilbud på brøndgravning, vejfyldning mm. var fø1gende:
1.   J.P. Jeppesen og Larsen: 74 kroner.
2.   Brøndsætter Ferd. Petersen, Løve: 94,90 kroner.
Førstnævnte tilbud vedtoges.
Fremstilling af inventar vedtog man at overdrage til karetmager Erik Hansen, Løve for 222 kroner.
Man vedtog at lade bestyrelsens formand søge om mulighed for et kautions lån på kr. 4000 og et kreditforeningslån på kr. 2500.

Det blev bestemt, at huset skulle lægges midt på grunden med 5 alen vej imod nord og i en afstand af 9 alen fra nabogrunden mod syd. Hestestalden kom til at ligge ved vestgavlen, hvor senere scenen blev tilbygget i 1951-52.

Huset skulle have en vært og staldforpagter. Dette job blev tilbudt skrædder Kristian Kristensen fra Gørlev, der accepterede efter en smule betænkningstid. De endelige formaliteter faldt på plads 11. oktober 1903. Afgiften som staldforpagter det første ar skulle være 120 kr. med en stigning til 150 kr. for det næste. underskrev desuden ved samme mode en 6 måneders veksel på kr. 4000 til Slagelse Folkebank.

Nu var også det spændende tidspunkt kommet, hvor huset var klar, og man skulle fastlægge en dato for indvielsen. Det blev søndag, d. 25. oktober 1903. Et nyt bestyrelsesmøde afholdtes dagen før, hvor der var underskrift af andelsbeviser. Et forslag fra et antal andelshavere om d. 28. oktober at afholde et fælles høstgilde imod vedtægtsmæssige afgifter for leje af salen, varme og lys mm. blev accepteret. –

Husets første arrangement!
Forpagterens løn for rengøring i den store sal var 100 øre og 50 øre for den lille sal. Opvarmning i den store sal fik han 50 øre for, men kun 40 for den lille.
Søndag, d. 25. oktober oprandt så omsider indvielsesdagen. Den følgende dag kunne følgende notits læses i Sorø Amtstidende. Den gengives her i datidens layout og i en lidt mere nutidig stil, hvis man ikke er vant til “krøllede” bogstaver:

Løve.
Løve Forsamlingshus indviedes i Gaar ved en smuk og i alle Maader vellykket Festlighed, der havde samlet så mange Mennesker, som det ny Hus kunde rumme. Huset er rejst på Aktier af en stor Del af beboerne. Foruden den store Møde- sal, som tager sig overmåde godt ud, er der en Stue til mindre Møder, en lille Balkon og et Køkken.
Endvidere er der ved Huset staldrum til et mindre Antal Heste. I Anledning af Festligheden var Mødesalen pyntet smukt med Grønt, flag og Billeder, hvad der gjorde et godt og hyggeligt Indtryk; men den største pynt var dog den store lyttende Skare, hvori sås særdeles mange unge.
Husets Formand, Mejeribestyrer Andersen, Løve, bød Forsamlingen velkommen, og derefter talte Højskoleforstander Anders Jørgensen, Høng, om det kristelige gennembrud i vort Land i forrige Hundredaar.
Efter et kort Ophold talte Bogholder Stenbæk, Slagelse, Han holdt et folkeligt Foredrag og sluttede med at ønske Held og Lykke med det ny Hus og al den gode Virksomhed, som deri skulde foregå.
Lærer Larsen Nørreslet, Knudstrup, som ledede Sangen, takkede de to Talere, og under et større Ophold spiste Forsamlingen derefter af medbragte Madkurve og drak Kaffe. Efter dette Ophold samledes man atter, og denne Gang var det Oplæsning, der bødes paa. Forfatteren, Pastor Jakob Knudsen oplæste det meste af Hostrups Skue spil “En Spurv i Tranedans”, og han gjorde det mesterligt
Med Afsyngelsen af Fred hviler over Land og By” sluttede den meget lovende Festlighed.